วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น พบ.31 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15922010001นางสาวกมลชนก   วีสี1009595 ผ่าน ผ.
25922010002นางสาวกรกต   แซ่ตั้ง959595 ผ่าน ผ.
35922010003นางสาวกัญญารัตน์   ลอยนวล959595 ผ่าน ผ.
45922010004นางสาวกาญจนา   ทวียืน905595 ผ่าน  มผ.
55922010006นางสาวจุไรพร   จำปาศรี1009595 ผ่าน ผ.
65922010007นางสาวชนิกานต์   ดุมแก้ว03095 ผ่าน  มผ.
75922010008นางสาวชุติมา   พลาใส959595 ผ่าน ผ.
85922010010นางสาวณัชชา   ถิระกิจ03095 ผ่าน  มผ.
95922010011นางสาวดาริณี   ดวงคำ1009595 ผ่าน ผ.
105922010012นางสาวธัญพร   สีดา959595 ผ่าน ผ.
115922010014นางสาวธิติยา   ไฝทาคำ959595 ผ่าน ผ.
125922010015นางสาวนลินทิพย์   เชือกทอง959595 ผ่าน ผ.
135922010016นางสาวน้ำทิพย์   มั่นการ855595 ผ่าน  มผ.
145922010018นางสาวบุษกร   บุญอาจ959595 ผ่าน ผ.
155922010019นางสาวปวีณา   กาบบัว959595 ผ่าน ผ.
165922010020นางสาวปิยะพร   ชัยคำ0595 ผ่าน  มผ.
175922010021นางสาวปิยาภรณ์   บุญอุ้ม959595 ผ่าน ผ.
185922010022นางสาวพรกมล   ทองลึม959595 ผ่าน ผ.
195922010024นางสาวพิจิตรา   สุจริต1009595 ผ่าน ผ.
205922010026นางสาวพิราพรณ์   กอคูณ0595 ผ่าน  มผ.
215922010027นางสาวมนัสวี   นุภาพ959595 ผ่าน ผ.
225922010028นางสาวมลทิฌา   พรรณาภพ959595 ผ่าน ผ.
235922010029นางสาวมัฌชิมาพร   ทองบุ909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
245922010030นางสาวยุพาดา   รูปแก้ว1009595 ผ่าน ผ.
255922010031นางสาวรริพร   มิ่งบุญ959595 ผ่าน ผ.
265922010032นางสาวรวิพร   เข็มทอง909595 ผ่าน ผ.
275922010033นางสาวรัชฎาภรณ์   สุขสาคร805095 ผ่าน  มผ.
285922010072นางสาวเกศวดี   ฉัตรวิไล1009595 ผ่าน ผ.
295922010073นางสาวศิริรัตน์   นนท์ศิริ1009595 ผ่าน ผ.
305922010074นางสาววรรณิดา   อุทา1009595 ผ่าน ผ.
315922010076นางสาวกัญญาณี   นุ่มทอง959595 ผ่าน ผ.
325922010079นายจิรภัทร   อินทจักร804095 ผ่าน  มผ.
335922010080นางสาวขนิษฐา   บุญค้อม959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 18 ครั้ง