วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชค.31 สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายจักรพันธ์   ผิวผ่อง
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921280001นายจักรกฤษ   สุพิศ959595 ผ่าน ผ.
25921280002นายวัฒนา   เรือนสิงห์1009595 ผ่าน ผ.
35921280003นายอนุชิต   บุตรวงค์809595 ผ่าน ผ.
45921280004นายเกียรติภูมิ   พันทิวา809595 ผ่าน ผ.
55921280005นายสมศักดิ์   จันทร์สด959595 ผ่าน ผ.
65921280007นายจิรเมธ   พิลารักษ์959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 16 ครั้ง