วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชอ.31 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายวุฒินันท์   เอกสัน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921050001นายกฤษฎา   หาทรัพย์959595 ผ่าน ผ.
25921050005นายชาญณรงค์   ปานะดิษฐ์909595 ผ่าน ผ.
35921050006นายณรงค์ศักดิ์   สืบอาสา859595 ผ่าน ผ.
45921050007นายธนศักดิ์   สิงห์งาม809595 ผ่าน ผ.
55921050010นายวาเลนไทน์   ด้วงไม้809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
65921050012นายสุเมธี   วิเศษสิงห์959595 ผ่าน ผ.
75921050013นายอนุรักษ์   คำประภา859595 ผ่าน ผ.
85921050014นายอาทิตย์   สีดา909595 ผ่าน ผ.
95921050015นายเกียรติศักดิ์   แสนทวีสุข909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
105921050016นายเอกราช   ดวงสินธุ์859595 ผ่าน ผ.
115921050017นายประกาษิต   โชติรัตน์0595 ผ่าน  มผ.
125921050018นายสิทธิโชค   ทองคำ859595ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
135921050019นายพีระภัทร   แสนสุข809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
145921050021นายณัฐวุฒิ   เท่าสาร809595 ผ่าน ผ.
155921050024นายสถาพร   อ้วนใหญ่909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
165921050025นายภาคิน   ริ้วทอง809595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 26 ครั้ง