วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.32 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายณัฐพล   ทองทับ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921040026นายสีหราช   แก้วนิล857595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
25921040027นายสุทธิพล   วงษ์ขันธ์908095 ผ่าน ผ.
35921040028นายสุธิพงษ์   ทองสวัสดิ์908095 ผ่าน ผ.
45921040029นายอนันตศักดิ์   ผิวพงษ์877595 ผ่าน ผ.
55921040030นายอพิเชษฐ์   กันยามา888095 ผ่าน ผ.
65921040031นายอภิรักษ์   บุนนาค807595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
75921040033นายอรุณ   บุญเชิด857595 ผ่าน ผ.
85921040034นายอลงกรณ์   ศรีเสนา807595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
95921040037นายเอกสิทธิ์   แก้วจีน807595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
105921040038นายโยธิน   บัวพันธ์807595 ผ่าน ผ.
115921040039นายใหม่   งามศรีขำ908095 ผ่าน ผ.
125921040041นายไพวรรณ   มูลสิน908095 ผ่าน ผ.
135921040042นายวสันต์   ดุมแก้ว887595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
145921040043นายเอกลักษณ์   พันธ์ก้อน908095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
155921040044นายสิทธิพร   ทองลึม908095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
165921040045นายอนุวัฒน์   สุดสุข908095 ผ่าน ผ.
175921040046นายตมิสา   เรืองรอง907595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
185921040047นายพีรภัทร   ดุจดา908095 ผ่าน ผ.
195921040048นายณัฐวุฒิ   ชมภูประเภท887595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
205921040050นายธนาธร   ไชยสุทัศน์808095 ผ่าน ผ.
215921040051นายชัยวัฑฒ์   ภูทองธง807595 ผ่าน ผ.
225921040053นายชาญยุทธ   บุตรมาตย์807595 ผ่าน ผ.
235921040055นายเธียรวิทย์   บุญมาก907595 ผ่าน ผ.
245921040056นายจรัล   นามลีลา807595 ผ่าน ผ.
255921040057นายปรเมษฐ   คูณทัน807595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 47 ครั้ง