วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชฟ.31 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายเกษอมร   มิ่งขวัญ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921040001นายชินดนัย   ศรีแก้ว789595 ผ่าน ผ.
25921040002นายณรงค์ฤทธิ์   หงษา10595 ผ่าน  มผ.
35921040004นายถาวร   รอดเนียม689595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
45921040006นายทวีศักดิ์   แก้วสด689595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
55921040007นายธนรัฐ   สุขเอิบ789595 ผ่าน ผ.
65921040008นายธนวินท์   ศรีโพธิ์789595 ผ่าน ผ.
75921040010นายธวัชชัย   สมยา783595 ผ่าน  มผ.
85921040013นายนฤนาท   ลมไธสง781095 ผ่าน  มผ.
95921040014นายนิพิฐระพนธ์   จันทร์คำ789595 ผ่าน ผ.
105921040015นายปิยราช   หารสุโพธิ์789595 ผ่าน ผ.
115921040018นายรัชวุฒิ   อูปแก้ว789595 ผ่าน ผ.
125921040019นายวรายุทธ์   ปกป้อง682595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
135921040021นายศราวุฒิ   ลาภเรือง682095ครั้งที่ 1 : Red Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.
145921040023นายศิริศักดิ์   แก้วคำบัน789595 ผ่าน ผ.
155921040025นายสัตยา   ทำอินลาด689595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
165921040052นายธนดล   แสนวงษ์789595 ผ่าน ผ.
175921040054นายณัฐพล   สีคำ789595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง