วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.32 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นายวีระพงษ์   ตังควัฒนา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921020021นายศราวุธ   เสาขวัญ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
25921020022นายศุภกิตต์   พรหมลักษณ์09595 ผ่าน  มผ.
35921020023นายสุรศักดิ์   พิมพ์บุตร809595 ผ่าน ผ.
45921020024นายอภิสิทธิ์   ฝางคำ09595 ผ่าน  มผ.
55921020025นายอภิสิทธิ์   ริมทอง09595 ผ่าน  มผ.
65921020026นายอรรถชัย   ยาเสร็จ09595 ผ่าน  มผ.
75921020027นายอรรถพล   บุญบรรจบ09595 ผ่าน  มผ.
85921020028นายอุทัย   โนนแก้ว809595 ผ่าน ผ.
95921020029นายเกียรติศักดิ์   ชื่นภิรมย์09595 ผ่าน  มผ.
105921020030นายเกียรติศักดิ์   ฝางคำ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
115921020031นายเดชาวัต   บุญจวบ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
125921020032นายเรืองฤทธิ์   ดวงจำปา804595 ผ่าน  มผ.
135921020033นายไกรสร   ต้นคำ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
145921020034นายไชยา   จันทร์สอน809595 ผ่าน ผ.
155921020035นายอภิสิทธิ์   ศรีพูล809595 ผ่าน ผ.
165921020036นายวิระพล   บุญเฉลียว809595 ผ่าน ผ.
175921020037นายมงคล   สมสุข809595 ผ่าน ผ.
185921020038นายลักษณ์นัยต์   ไชยทอง09595 ผ่าน  มผ.
195921020039นายศักดิ์สิทธิ์   แสงพิจิตร602095 ผ่าน  มผ.
205921020040นายธนาวุฒิ   ตามสีวัน09595 ผ่าน  มผ.
215921020041นายอดิศักดิ์   นาคำ09595 ผ่าน  มผ.
225921020042นายอิทธิพล   ทองเทพ09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 26 ครั้ง