วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชก.31 สาขางาน เครื่องมือกล สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา นายวินัย   ศรีแก้ว
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921020001นายจิตติพัฒน์   กองสิน859595 ผ่าน ผ.
25921020002นายชัชพงศ์   สายวงศ์959595 ผ่าน ผ.
35921020003นายชัยสิทธิ์   ใจไธสง09595 ผ่าน  มผ.
45921020004นายณัฐพล   โชติกุล09595 ผ่าน  มผ.
55921020005นายณัฐภูมิ   นามวงษา829595 ผ่าน ผ.
65921020006นายต่อศักดิ์   คำแหง909595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
75921020007นายทรัพย์สถิตย์   อูบทอง09595 ผ่าน  มผ.
85921020008นายทักษ์ดนัย   อุปถัมภ์859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ครั้งที่ 2 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
95921020009นายธนพงษ์   เรือนแก้ว809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
105921020010นายธีระวัฒน์   ต้นคำ859595 ผ่าน ผ.
115921020011นายบารมี   คำอาจ09595 ผ่าน  มผ.
125921020012นายปฎิญาณ   จันมณีย์859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
135921020013นายพงษ์พิทักษ์   ไชยโกฏิ909595 ผ่าน ผ.
145921020014นายพัทรพงค์   ดุมแก้ว09595 ผ่าน  มผ.
155921020015นายภัคพล   บุญเฉลียว09595 ผ่าน  มผ.
165921020016นายรุ่งเรือง   บัวใหญ่09595 ผ่าน  มผ.
175921020017นายวิทวัฒน์   พุดพันธ์1009596 ผ่าน ผ.
185921020018นายศรวิชัย   มากดี859595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
195921020019นายศรสมุทร   บุญยอด09595 ผ่าน  มผ.
205921020020นายศรายุทธ   ทองแดง09595 ผ่าน  มผ.
215921020043นายสุบิน   ลมดี859595 ผ่าน ผ.
225921020044นายกฤษดา   อุ้มทรัพย์09595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag :ไม่ผ่าน
 มผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง