วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.34 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายรัฐนันท์   ผลสุข
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921010009นายศรราม   จันทร์แก้ว1009595 ผ่าน ผ.
25921010068นายสุเมธ   วันตุ้ม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
35921010070นายอนันต์   คำอาจ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
45921010073นายอัครชัย   ป้องงาม1009595 ผ่าน ผ.
55921010074นายอุดมศักดิ์   ทาตะวงค์1009595 ผ่าน ผ.
65921010076นายเกรียงเดช   มูลสิน1009595 ผ่าน ผ.
75921010078นายเจมชรินทร์   ประดา1005095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
85921010079นายไตรภพ   คุ้มครอง1009595 ผ่าน ผ.
95921010082นายอาทิตย์   ไชยกาล09595 ผ่าน  มผ.
105921010083นายภานุวัฒน์   ชะภูธร1009595 ผ่าน ผ.
115921010085นายธวัชชัย   คำเพาะ1009595 ผ่าน ผ.
125921010086นายเฉลิมเกียรติ   สีทาสี1009595 ผ่าน ผ.
135921010087นายศราวุฒิ   แสนทวีสุข1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 30 ครั้ง