วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.33 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายรัฐนันท์   ผลสุข
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921010045นายมงคล   ศุภเสถียร0595 ผ่าน  มผ.
25921010046นายมินทรา   เค้ามูล1009595 ผ่าน ผ.
35921010047นายยุทธิชัย   มากดี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
45921010048นายรติพงศ์   จันทะแจ่ม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
55921010049นายละมุน   ม่านทอง09595 ผ่าน  มผ.
65921010050นายวรายุทธ   มิ่งไชย1009595 ผ่าน ผ.
75921010051นายวรเชษฐ์   จันทร์พันธ์1009595 ผ่าน ผ.
85921010052นายวิทวัส   สุคนธพงษ์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
95921010053นายวิทศรุต   แก้วสิงห์1009595 ผ่าน ผ.
105921010055นายวิวัฒน์   จันสิมมา1009595 ผ่าน ผ.
115921010056นายวิษณุ   บุญงาม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
125921010058นายวุฒิเดช   รักพินิจ1009595 ผ่าน ผ.
135921010059นายศักดิ์ดา   สำเภา1009595 ผ่าน ผ.
145921010060นายศิริวัฒน์   ทองนำ1009595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
ผ.
155921010061นายศุทธวีร์   ทวีพร1009595 ผ่าน ผ.
165921010062นายสรศักดิ์   วันตุ้ม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
175921010063นายสราวุฒิ   น้อยแสง1009595 ผ่าน ผ.
185921010064นายสวัสดิ์   กอบัว1009595 ผ่าน ผ.
195921010065นายสันติ   พยุงวงค์1009595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 33 ครั้ง