วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.32 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายวีระพล   ราชาธรรมกุล
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921010023นายบวรศักดิ์   วงษ์มั่น1009595 ผ่าน ผ.
25921010024นายปฏิภาณ   เสมอใจ1009595 ผ่าน ผ.
35921010026นายปริญญา   ยืนมั่น80595 ผ่าน  มผ.
45921010028นายปิยะ   บุญล้อม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
55921010029นายปิยะกฤษณ์   แก้วศรี1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
65921010031นายพงศธร   กุดนอก1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
75921010032นายพรธนาทัศ   อาจารีย์09595 ผ่าน  มผ.
85921010034นายพัตธพงษ์   ธรรมพิทักษ์09595 ผ่าน  มผ.
95921010036นายพีรวัชร   ศรีวงษ์801595 ผ่าน  มผ.
105921010038นายพุทธิพงษ์   ทาสมบูรณ์80595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
115921010039นายภาคภูมิ   ศรีแสง1009595 ผ่าน ผ.
125921010043นายภูวนัย   ขันตรี1009595 ผ่าน ผ.
135921010066นายทองใบ   บุญเนตร803295 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 29 ครั้ง