วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชย.31 สาขางาน ยานยนต์ สาขาวิชา ช่างยนต์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายวีระพล   ราชาธรรมกุล
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
15921010001นายกนต์รพี   ขันคำ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
25921010004นายจอมคน   บุญจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
35921010005นายจิรายุทธ   โพธิ์ลาดพร้าว1009595 ผ่าน ผ.
45921010006นางสาวจุฑามาศ   ศรีบุญเรือง1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
55921010008นายชัชวาลย์   ม่วงอ่อน1009595 ผ่าน ผ.
65921010010นายณรงค์ศักดิ์   ภูมี1009595 ผ่าน ผ.
75921010011นายณัฐวุฒิ   เดชยศดี1009595 ผ่าน ผ.
85921010012นายธณกร   เบ้างาม1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
95921010015นายธนาวุธ   แก้วจินดา1001095 ผ่าน  มผ.
105921010016นายธีระปกรณ์   รอดเคน1009595 ผ่าน ผ.
115921010018นายธีระศักดิ์   ทองทิพย์1009595 ผ่าน ผ.
125921010020นายนันทวัฒน์   วงศ์คูณ1009595 ผ่าน ผ.
135921010021นายนิภาธร   พูลมาตย์1009595 ผ่าน ผ.
145921010022นายนิวัฒน์   เขียวสอาด1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.


จำนวนการเข้าดู = 41 ครั้ง